Algemene Voorwaarden

 

Zip & Stitch homefashion
S. Siewe-Stromann

Weidenallee 44 - 20357  Hamburg - Germany

Email: info@zipandstitch.com

Ust-Nr. DE 272105086

Bankgegevens:

Rekeningnummer: 136044956 tnv Zip & Stitch - Rabobank - IBAN: NL 66 RABO 0136 0449 56 BIC: RABONL2U

 

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zip & Stitch, hierna te noemen ‘Verkoper’, en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zip & Stitch en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien Zip & Stitch niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zip&stitch in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Zip & Stitch behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

8. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Zip & Stitch zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding vermeldt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Zip & Stitch kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht zip&stitch niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door Zip & Stitch.

 

Artikel 3: Prijzen

1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Zip & Stitch zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de Koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 4: Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum.

2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

3. Zip & Stitch kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 5: Overmacht

1. Zip & Stitch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop zip&stitch geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Zip & Stitch kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Zip & Stitch in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Koper alle verplichtingen uit de met zip&stitch gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Door Zip & Stitch geleverde producten mogen niet, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, worden doorverkocht.

 

Artikel 7: Garanties en retourzendingen

1. De door Zip & Stitch te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland.

2. De garantieverplichting van Zip & Stitch strekt zich uit tot de verwachte levensduur van het product, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

3. De Koper heeft ten allen tijden het recht om binnen veertien werkdagen na ontvangst een artikel zondermeer te retourneren, mits het in ongeschonden staat en in de originele verpakking bij Zip & Stitch wordt afgeleverd. Koper dient hiervoor Zip & Stitch schriftelijk over de annulering van de bestelling te informeren. Dit kan via ons formulier  (zie link herroeping in onze webshop) of  via email naar info@zipandstitch.com. De Koper ontvangt dan het aankoopbedrag terug. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de Koper - om de kosten voor de Koper te beperken, storten wij na ontvangst van een foto of scan van de portokosten de helft weer terug.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan het product is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door de Koper en/of door derden.

5. De Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddelijk op het moment dat het product hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Zip & Stitch te worden gemeld. De melding dient het factuur- en/of ordernummer te bevatten en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde producten, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

7. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal zip&stitch het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de Koper gehouden het vervangen product aan Zip & Stitch te retourneren, tenzij Zip & Stitch anders aangeeft. Zip & Stitch neemt in dit geval de verzendkosten voor haar rekening.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Indien Zip & Stitch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Zip & Stitch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zip & Stitch is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Zip & Stitch is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Indien Zip & Stitch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Zip & Stitch beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Zip & Stitch is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zip & Stitch.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zip & Stitch partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekkig betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de Koper.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.